AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Voorlezen

#aa00aa

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy van cliënten. De eerder geldende Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) komt met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 te vervallen. Omdat ik als hulpverlener met bijzondere persoonsgegevens werk (zoals gegevens over iemands welbevinden), gelden er binnen de AVG extra strenge eisen.

Remedial Teaching en kindercoach praktijk ‘Bekijk het even’ is een praktijk die een holistische kijk op kinderen heeft. Ouders en/of leerkrachten komen met een hulpvraag bij mij. Er wordt bekeken wat ik kan betekenen in deze vraag. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het kind juist wel kan en dat wordt het startpunt van mijn behandeling. Omdat leerproblemen vaak samen gaan met sociaal emotionele problemen of omdat sociaal emotionele problemen, soms leerproblemen tot gevolg kunnen hebben, is het voor mij belangrijk om het remediëren te combineren met het coachen. De voortgang van de behandeling leg ik vast in een verslag. In dit verslag komt de naam van het kind, de geboortedatum, de hulpvraag en de naam van de school waarop het kind zit. Deze wordt, na overleg en akkoord bevonden door de ouders, doorgegeven aan de leerkrachten. Ook wordt het verslag gebruikt om een duidelijk beeld van de voortgang van het proces te krijgen en om te kijken of de vooraf gestelde doelen behaald zijn. Het verslag wordt door de leerkrachten vaak gebruikt voor verslaglegging in het leerlingvolgsysteem. Dit om in de leerontwikkeling de leerling volledig in kaart te kunnen brengen en om te kijken of het vooraf gestelde doel behaald is, zodat er bekeken kan worden, in overleg of de behandeling beëindigd kan worden. Ik vind het belangrijk dat er discreet met deze gegevens wordt omgegaan. En dat kinderen en ouders inspraak hebben in wie de gegevens mag inzien en wie niet. Als Remedial Teacher en Kindercoach is vind ik het dan ook belangrijk de Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

Hieronder vindt u een aantal documenten, waarin staat hoe ik deze wet probeer te waarborgen.

Behandelovereenkomst
Beleid inzake gegevensback-up
Beleid inzake gegevensbescherming
Privacy policy website
Privacyreglement
Verwerkersovereenkomst

Laat een reactie achter